Webbdesign

Arbetet utförs enligt följande schema:

Kunden beskriver hur han ser sitt webbprojekt.Om så önskas ger kunden exempel på färger och ytterligare material.

Webbmästaren utfärdar en faktura med klart definierade arbetsplan, antalet arbetstimmar och tidsfrister.

Fakturan består av två delar. En startfaktura och en slutfaktura.

Genom startfakturan skall kunden erlägga en förskottsbetalning om 50% av kostnaden för det beställda arbetet.

Webbmästaren garanterar att uppfylla kundens krav i enlighet med arbetsplanens villkor i fakturan. Inom rimliga tidsfrister och rimliga arbetstimmar.

Om kunden begär att utföra ett annat, icke avtalat, arbete skall arbetstimmar lagda på det här arbetet räknas bort från arbetsplanen.

Om kunden, under den angivna tiden, inte tillhandahåller texter och/eller annat material skall webbmästaren inte bära ansvar för det och det skall inte utgöra en grund för förlängning av det beställda arbetets genomförandetid.

Ifall om betalningen uteblir har webbmästaren rätt att stänga ner webbsidan till dess att betalningen har mottagits eller tills dess att Kronofogdemyndigheten har fattat sitt beslut.

Därutöver skall kunden inte få tillgång till några filer eller arbetsresultat ifall om betalningen uteblir.

 

Sökmotoroptimering

Arbetet som utförs av webbmästaren samt priserna för tjänsterna definieras av tjänstepaketen som finns listade på www.blistar.nu. Det enda undantaget till detta är om tjänsterna definieras av ett separat avtal med fakturaspecifikation. 

I fall kunden inte betalar fakturan för tjänsten och inte har informerat om att kunden inte vill fortsätta med tjänsten har webbmästaren rätt att, efter månadens slut, helt och hållet avsluta eller temporärt stanna arbetet. Detta inkluderar publicering av länkar och reklamartiklar. 

I fall kunden inte vill använda sig av webbmästarens tjänster längre ska kunden informera om detta inom minst 7 arbetsdagar innan nya tjänsteperioden påbörjar. 

Webbmästaren åtar sig att ge en lägesrapport och en förteckning över webbsidor där länkarna till kundens webbsida är placerade.

Webbmästaren kan inte ge 100% garanti för en viss position i sökmotorerna förutom där det är förutsatt i ett specifikt avtal.

De köpta reklamartiklarna publicerade på internet och länkarna från andra resurser tillhör endast kunden medan tjänsten är aktiv. Efter avslutad tjänst har webbmästaren rätt att själv modifiera eller ta bort dessa.

 

Webbhotell

Om ni inte betalar webbhotell i tid blir vi tvungna att skicka en påminnelse till er om en vecka. Om ni även då inte betalar senast en vecka efter påminnelsen blir vi tvungna att stänga webbhotellet och skicka papper vidare till Kronofogden. Detta görs automatiskt av systemet. Systemet stänger av kontot 14 dagar efter att förfallodagen har överskridits.

Avtalsvillkor för tjänster, inklusive webbhotelltjänster, som tillhandahålls av Blistar AB.

Alla beställningar är bindande. Avtalet tecknas enligt avtalsvillkor som finns i detta avtal.

. Se domännamn registreras enligt II-stiftelsen´s allmänna villkor.

Registrering av övriga domännamn registreras enligt villkor som finns hos toppdomännamnsadministratörer.

 

1. Blistar AB upplåter tjänst och kapacitet för utrymme hos virtuell www-server till kunden. Denna server är ansluten till Internet. Detta avtal gäller tills vidare. Regler för uppsägning och uppsägningstid finns nedan (punkt 3).  Faktureringsperiod är tre månader i normala fall. 

2. Periodkostnaden för webbplatsen, som betalas kvartalsvis i normala fall, måste alltid vara Blistar AB tillhanda senast samma dag som perioden påbörjas. Periodkostnaden kan alternativt vara Blistar AB tillhanda enligt förfallodag på Blistar AB:s faktura för aktuell period. Webbplatsen och kontot kan stängas av vid utebliven betalning av periodkostnaden. Fakturerade och förutbetalda periodkostnader återbetalas inte till kunden även om dessa skulle sträcka sig längre fram i tiden än uppsägningstiden. Denna regel gäller i tre månader i normala fall. 

3. Webbhotelltjänsten kan sägas upp när som helst med tre månaders uppsägningstid. Detta gäller endast om ingen annan särskilt avvikande bindningstid är avtalad. Minst tre månader efter uppsägningstidpunkten finns konto och övriga tjänster tillgängliga. Debitering sker för denna period (se punkt 2). Samtliga tjänster, data och innehåll stängs och raderas efter uppsägningstiden är passerad. Uppsägning sker skriftligen och skickas brevledes till senast aktuell faktureringsadress inom en månad. Uppsägning är inte giltig i annat fall. Uppsägning ska skickas med vanlig post, fax eller som helpdeskärende. Uppsägning ska inte skickas som rekommenderat brev.

4. Inga ytterligare kostnader debiteras vid kvartalvis betalning. Kunden har lagstadgad skyldighet att betala kostnader för skriftliga betalningspåminnelser, indrivningsåtgärder och inkassokrav. Samtliga priser som Blistar AB refererar till anges exklusive moms. Detta gäller om inget annat anges. Dessa regler gäller på denna webbplats samt i alla andra sammanhang.

5. På denna webbplats finns det publicerade tjänster och övrigt som ingår i respektive konto eller tjänst. Tilläggstjänster, utökat utrymme, trafikkapacitet kan aktiveras till kontot i normala fall. Vid varje tillfälle gällande prissättning debiteras kostnad för det. Prisändring aviseras på Blistar AB:s webbplats minst 30 dagar i förväg. 

6. Kunden ansvarar själv för innehållet i sin webbplats. Blistar AB bär inget ansvar för detta innehåll. Kunden får använda webbplatsen för valfritt ändamål. Följande undantag gäller emellertid:

 

·         Innehåll som strider mot gällande lagstiftning.

·         Innehåll eller utnyttjande av webbplatsen och därtill hörande resurser får inte bryta mot ”netiquette”. Exempelvis tillåts inte massutskick (spam) av e-post till mottagare som ej beställt detta.

·         Blistar AB samt övriga kunder, konto eller annan får ej skadas eller utsättas för någon form av sabotage.

 

7. Vid överträdandet av någon eller flera av ovanstående punkter har Blistar AB rätt att med omedelbar verkan avstänga kunden från webbplatsen. Kunden är ansvarig för sitt innehåll, beteende och i övrigt oavsett om detta sker med uppsåt eller av oförstånd. 

8. Blistar AB förbinder sig att webbplatsen och kontot ska vara fungerande och tillgängliga minst 99 % av den abonnerade tiden. Om webbplatsen är tillgängligt mindre tid, minskas månadsavgiften med 1/725-del för varje påbörjad timme som webbplatsen inte är tillgängligt (utöver 0,1 %). Denna prisminskning och tillgänglighetsgaranti är årsbaserade. Inga andra ersättningar eller skadestånd kan begäras från Blistar AB vid otillgänglig eller obrukbar webbplats. Blistar AB ersätter aldrig större belopp per månad än motsvarande månadsavgift. Om felet ligger utanför Blistar AB:s möjlighet till kontroll och felavhjälpning utgår ingen ersättning. Kunden måste själv påtala om att webbplatsen är otillgänglig samt vilken ersättning kunden vill ha för detta (se punkt 8). 

9. Vanligtvis kopplas det en möjlighet till webbplatsen att ta emot och sända e-post. E-posttjänsten är avsedd för kundens eget bruk samt för personer eller funktioner med koppling till kunden. Det kan ske uppdateringar av tjänster kring e-post när tekniken förbättras och förändras. Vid uppenbart missbruk har Blistar AB rätt att begränsa e-posttjänsten. Tillgängliga tjänster till respektive konto eller tjänst finns publicerade på Blistar AB:s webbplats. Kunden kan inte begära skadestånd eller andra ersättningar från Blistar AB för funktionsstörningar, förändringar, begränsningar eller liknande beträffande e-posttjänsten. 

10. Felanmälan om funktionsstörningar på webbhotellkonto görs till Blistar AB:s support. Information om supporttider finns på Blistar AB:s webbplats. Blistar AB har rätt att debitera felsökningskostnad och/eller felavhjälpningskostnad enligt gällande timersättning om det sker en felanmälan som bero på felaktigt användande av webbkonto (exempelvis programmeringsfel). 

11. Ersättning från Blistar AB är begränsad till maximalt motsvarande belopp som respektive levererad tjänst debiteras till kund. Högre belopp än det som faktureras kund för tjänst kan aldrig ersättas oavsett typ av skada, defekt eller brist i leverans eller andra problem. Indirekta skador ersätts inte. Fordran gentemot Blistar AB kan inte kvitteras mot en skuld.

12. När Blistar AB ska ansöka och registrera domännamn hos II-stiftelsen eller annan motsvarande myndighet eller organisation som administrerar domännamn (toppdomännamnsadministratör), ansöker Blistar AB om namnet åt kunden. Kunden ska själv försäkra sig om rättigheten till det domännamn kunden vill ha. Om toppdomännamnsadministratören inte godkänner eller återtar namnsökningar har Blistar AB inget ansvar för konsekvenser orsakade på grund av detta. II-stiftelsen´s regler för domännamn finns på www.iis.se. Om toppdomännamnsadministratör debiterar eller beslutar att debitera registreringsavgift eller annan avgift (exempelvis periodavgift) för domännamnsregistreringar åligger det kunden att betala den själv.

13. Kunden kan överlåta konto eller tjänster till tredje part. Detta får ske endast efter godkännande från Blistar AB.

14. Om Blistar AB:s möjligheter att upprätthålla ett www-hotell inskränks av tredje part (exempelvis myndighet) bär Blistar AB inget ansvar för detta.

15. 30 dagars öppet köp gäller vid leverans av webbhotellkonto. Leveransen sker enligt villkor för öppet köp. Distansavtalslagen gäller i övrigt gäller för kunder som är privatpersoner. Enligt distans- och hemförsäljningslag 2005:59, 4 § kan Blistar AB påbörja utförande av tjänst under ångerfristen. Syfte med detta att påskynda leverans av tjänst. Om kunden inte vill att detta ska ske måste kunden lämna ett särskilt meddelade, i samband med beställning, om att kunden accepterar minst 14 dagars leveranstid av samtliga tjänster. 

16. Uppgifter på vår webbplats såsom villkor och priser kan ändras utan att information om detta lämnas i förväg. Detta gäller exempelvis domännamnskostnader och villkor för domännamnsregistrering till toppdomännamnsadministratör. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel. 

17. Blistar AB kan ändra innehållet i detta avtal och meddela om det till kunden senast 30 dagar innan det nya innehållet träder i kraft. Meddelandesättet är att information om ändringen läggs ut på Blistar AB:s webbsida. 

18. Blistar AB ansvarar inte för informationen som befinner sig på webbhotellet samt för webbsidornas funktionalitet. Detta ansvarar kunden för. 

 

Om ni inte betalar för era domäner i tid förlänger vi inte dem. Om ni vill betala domäner efter förfallodagen tar vi en förseningsavgift på 35 kronor / domän exkl. moms.

  

Fakturabetalning
 

1.1 Vid beställning av webbhotell eller sökmotoroptimering tar Blistar AB förskottsbetalning som täcker 100% av tjänstens kostnad. 

1.2 För IT-tjänster tar Blistar AB betalning efter att arbetet har utförts. Betalningen måste utföras inom 30 dagar efter arbetet har utförts. 

1.3 Vid beställning av webbdesign tar Blistar AB 50% förskottsbetalning. Resterande 50% av tjänstens kostnad skall betalas inom 14 dagar efter att arbetet har utförts. 

2.1 Till alla våra vanliga kunder skickar vi fakturor via e-post som ett snabbt och miljövänligt alternativ. Meddela oss gärna om ni vill ha en pappersfaktura. 

3.1 Vid betalning av fakturan godkänner kunden detta avtal.

4.1 I fall kunden inte betalar fakturan i utsatt tid har Blistar AB rätt att, efter två dagar efter fakturans förfallodag, skicka en påminnelse med påminnelseavgift. I fall kunden fortfarande inte betalar efter påminnelsens förfallodag har Blistar AB rätt att skicka ut inkassokrav till kunden med hjälp av inkassoföretaget som Blistar AB samarbetar med. Om även det inte betalas har Blistar AB rätt att skicka vidare ärendet till Kronofogden eller sälja fakturan till tredje part.

 

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Acceptera”.